საშუალო სკოლა

პერიოდული სისტემა PDF

ოქსიდები 1 PDF

ოქსიდები 2 PDF

მარილები PDF

ატომბირთვი, იზოტოპები PDF

ელექტრონული ფორმულები PDF

კვანტური რიცხვები PDF

ხსნარები PDF

ელექტროლიტები და არაელექტროლიტები PDF

ელექტროლიტური დისოციაცია PDF


ჟანგვის რიცხვი 1 PDF

ჟანგვის რიცხვი 2 PDF

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები PDF

რეაქციის სიჩქარე PDF

ქიმიური წონასწორობა PDF

ნახშირწყალბადები 1 PDF

ნახშირწყალბადები 2 PDF

ჟანგბადშემცველი ორგანული ნივთიერებები PDF